Образът на куклата в кодовата структура на романа “Кукла” на Болеслав Прус. - В: Българистични и славистични изследвания. Материали от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на академик Емил Георгиев (1910-1982).Ред. кол. Георги Данчев и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1991, 153-161.


Григорова, Маргрета (1991) Образът на куклата в кодовата структура на романа “Кукла” на Болеслав Прус. - В: Българистични и славистични изследвания. Материали от научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на академик Емил Георгиев (1910-1982).Ред. кол. Георги Данчев и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1991, 153-161. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, COBISS.BG-ID1024827876


 Болеслав Прус, "Кукла", полски позитивизъм, код
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25266
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/