Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa пoкaзaтeли зa физичeскa пoдгoтвeнoст при 9-10-гoдишни бaдминтoнисти и бaскeтбoлисти. II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, Ред. Спас Ставрев. София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0


Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Aнaлиз нa пoкaзaтeли зa физичeскa пoдгoтвeнoст при 9-10-гoдишни бaдминтoнисти и бaскeтбoлисти. II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, Ред. Спас Ставрев. София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0 II Научна конференция с международно участие “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, УНСС, 29.11.2013, София: Издателски комплекс УНСС с. 283-291 ISBN 978-954-644-581-0


 Минибаскетболът и бадминтонът са организационни форми, чиято най-обща цел е да приобщят децата към организирана двигателна активност и под формата на развлечение да ги запознае с основната техника на двата спорта. По този начин се предоставя възможност на практикуващите да бъдат увлечени към организирани занимания със спорт, да развият личните си постижения, да подобрят физическите, умствените и емоционалните си качества. Целта на настоящото изследване е да се установят и сравнят промените в показателите, информиращи за физическата подготвеност на 9-10-годишни бадминтонисти и баскетболисти след прилагане на нови методики по минибаскетбол и бадминтон.
  Доклад
 бадминтон, баскетбол, физическа подготвеност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22806
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/