Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473, Ред. Проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473, Ред. Проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014,В. Търново: „Фабер” с. 468-473 ISBN: 978-619-00-0352-6


 Възможностите за финансиране на различни неправителствени организации в България са много динамични, като последният най-важният фактор, който формира картата на тези възможности, са оперативните програми. Като се има предвид ниската степен на тяхното усвояване не можем да се мисли за всеки административен капацитет на НПО за обучение на своя персонал, ръководните органи и нейното институционално укрепване. Правилното структуриране на тези процеси и последователното им гаранция за добро изпълнение за устойчивото развитие на неправителствените организации.
  Доклад
 НПО, финансиране, фондове


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22798
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/