Графично представяне на адитивните аритметични действия в предучилищната математика. - Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004


Върбанова, Маргарита (2003) Графично представяне на адитивните аритметични действия в предучилищната математика. - Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004 // Предучилищно възпитание, 2003,2, сс. 15-19. ISSN 0204-7004


 В статията се разглеждат адитивните аритметични действия (събиране и изваждане) и се представят множествени модели на елементарни текстови задачи.
  Статия
 число, бройна система, аритметично действие, равенство, множество
 Издадено
  22521
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/