Моделиране, класификация и графично представяне на адитивни елементарни текстови задачи от тип множество-релация-множество в началната училищна математика. - Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982


Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класификация и графично представяне на адитивни елементарни текстови задачи от тип множество-релация-множество в началната училищна математика. - Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982 // Педагогика, 2003, 3, сс. 54-66. ISNN 08861-3982


 В статията се разглеждат дидактически модели на елементарни текстови задачи в началната училищна математика. Представя се съвременна класификация на текстовите задачи, като се има предвид множествения им модел на структурата.
  Статия
 елементарна задача, текстова задача, множество, релация


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22515
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/