Методически бележки за основни понятия и построения на адитивно-скаларни величини. Релации. Операции. Свойства. - В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. Рец. доц. д-р Л. Политова. В. Търново: Издателство "ИВИС", 2009, сс. 75-136. ISBN 978954-8387-49-1


Върбанова, Маргарита (2009) Методически бележки за основни понятия и построения на адитивно-скаларни величини. Релации. Операции. Свойства. - В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. Рец. доц. д-р Л. Политова. В. Търново: Издателство "ИВИС", 2009, сс. 75-136. ISBN 978954-8387-49-1 В: Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика. В. Търново: Издателство "ИВИС", 2009, сс- 75-136. ISBN 978954-8387-49-1


 В студията се разглеждат основни свойства, операции и релации на скаларни величини. Илюстрирани са с подходящи нематематически (текстови задачи) от капитал и лихва, от движение, от смеси и сплави, от извършена работа и др.
  Студия
 величина, свойство, задача, извършена рабато
 Издадено
  22440
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/