Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България


Бойчев, Бойчо (2016) Състояние и перспективи в използването на банкови карти като средство за разплащане (разплащателен инструмент) в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, АИ Ценов, том 23, 2016, с. 35-64 (30 с.). ISSN: 1312-3815, COBISS.BG-ID: 1277105636 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277105636&fmt=11&lani=bg


 Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използването на банковите карти, електронното банкиране и онлайн разплащателните системи са най-предпочитаните способи за осъществяване на финансовите взаимоотношения между организациите и фирмите и гражданите. Целта на настоящата студия е да се представи използването на банковите карти като едно от най-перспективните направления в развитието на електронните плащания у нас. Задачите на изследването са свързани с проучване на текущото състояние и перспективите при прилагане на банковите карти в България, рисковете и проблемите пред тези банкови продукти, най-вече в областта на сигурността, и изготвяне на SWOT и PESTEL анализи на това разплащателно средство. Основната изследователска теза е, че наличието на нови средства за електронни разплащания, в т.ч. банкови карти, предполага предлагането на адекватни банкови услуги, максимално удобни и ефективни за потребителите, с което се увеличава тяхната конкурентоспособност. Въз основа на изследването, можем да си направим извода, че банковите карти стават все по-разпространени в българската практика, но прилагането им е свързано с решаването на редица проблеми по отношение на тяхната сигурност.
  Студия
 електронни разплащания, банкови карти, риск, SWOT анализ, PESTEL анализ


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21859
 Бойчо Бойчев

2. Горанова, Пенка (2020) Релацията маркетингови комуникации и интегрирани маркетингови комуникации. - Развитие на българската и европейската икономика предизвикателства и възможности, В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, том 3, 2020, ISSN: 2603-4093, цитата е забелязан на с. 49

1. Бянов, Иван (2019) Глобални икономически промени Резензенти: проф. д-р Валентина Стоянова, доц. д-р Илиян Матеев, В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISBN: 978-619-7281-46-0, COBISS.BG-ID 1289504740, цитата е забелязан на с. 102

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/