Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги.


Бойчев, Бойчо (2016) Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги. Бизнес управление, 2016, 3 (XXVI), с. 69-86. Print ISSN 0861-6604, COBISS.BG-ID: 1119711204 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1119711204&fmt=11&lani=bg


 През последните няколко години интересът към наемането на облачна инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service, IaaS) се засили и това предизвика появата на много нови решения от този клас. Конкуренцията в пазарното предлагане доведе до значими изменения в бизнес стратегиите на доставчиците на IaaS облачни услуги. Свидетели сме на изключителна динамика в пазара на облачна инфраструктура като услуга, което изисква щателно анализиране на текущите възможности на доставчиците на такива продукти и посоката, в която те ще се развиват в близките години. Целите на настоящата статия са анализиране характеристиките, предимствата и недостатъците на IaaS решенията на водещите световни доставчици на облачни услуги и извеждане на препоръки за избор на ефективна облачна конфигурация. За постигане на поставените цели са използвани Магическите квадранти на Gartner, събрани са и са обобщени данни от сайтовете на изследваните доставчици на IaaS облачни услуги и са обособени параметри, по които може да се анализират, сравнят и оценят водещите световни IaaS решения.
  Статия
 доставчици на IaaS решения, облачни услуги


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21858
 Бойчо Бойчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/