Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга


Бойчев, Бойчо (2016) Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020": Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади. – Свищов: АИ Ценов, 07-08 октомври 2016 г., с. 374-380. ISBN: 978-954-23-1188-1. COBISS.BG-ID: 1277525220 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1277525220&fmt=11&lani=bg


 В разработката се представят някои от техническите предизвикателства, свързани със сигурността и безопасността, пред които се изправят бизнес организациите, избрали да внедрят инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service - IaaS). Докладът анализира основните технически проблеми, които носи използването на инфраструктурни облачни услуги, собственост на доставчика, и предлага практически варианти за тяхното решаване.
  Доклад
 инфраструктура като услуга, сигурност, безопастност, технически предизвикателства


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21856
 Бойчо Бойчев

2. Стефанов, Цанко. Маркетингови решения за съвременния бизнес. - Велико Търново: Фабер, 2020. - страници 369. ISBN 978-619-00-1239. COBISS.BG-ID 43407880. цитата е на стр. 134

1. Стефанов, Цанко. Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново. - Велико Търново: Фабер, 2018. - страници 204 . ISBN 978-619-00-0879-8. COBISS.BG-ID:1289603300. цитата е на стр. 135

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/