Някои идеи за пропедевтика на понятието функция в началните класове. - Математика и информатика, 2017, брой 2, сс. 157-173.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


Върбанова, Маргарита (2017) Някои идеи за пропедевтика на понятието функция в началните класове. - Математика и информатика, 2017, брой 2, сс. 157-173.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, брой 2 (с. 157-173 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


 В разработката се предлагат възможности за пропедевтика на понятието функция в началните класове чрез решаването на подходящи за целта задачи.
  Статия
 число, зависимост, функция, пропедевткина
 Издадено
  21563
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/