Димчо Дебелянов и нацоионалният духовен живот. // Страница, 2017, бр. 4, с. 141-160. ISSN 1310 - 9081


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Димчо Дебелянов и нацоионалният духовен живот. // Страница, 2017, бр. 4, с. 141-160. ISSN 1310 - 9081 сп. "СТраница"


 Abstract: Academician Ivan Radev’s book Dimcho Debelyanov. His Context and Presence in Literature (2017) re-аffirms the place of the elegiac lyricist not only as one of the most supreme Bulgarian classics, but also as part of the world’s poetic heritage. The book places the life and oeuvre of the poet in the context of his predecessors and contemporaries and the world’s poetic visionary thought. The author insists that Debelyanov was the most accomplished representative of his generation, the first Bulgarian lyricists known as poeta minores, and that his poetry was fully devoted to confessional lyricism. Among the main goals of the study is to debunk long-established dubious myths about Debelyanov’s bohemian life and addiction to epicurean experiences, his poverty, his volunteering to be sent to the front, his mockery of Pencho Slaveykov and the rejection of his poems by the Misal (Thought) journal... Using a solid argumentative material of factual and interpretative merit, the author refutes inauthentic interpretations of Debelyanov’s oeuvre and fate that continue to persist even to this day. The literary historian reconstructs the literary backdrop of the first two decades of the previous century in order to recreate an impressive and exciting portrait of this excessively talented modern lyricist, the first of his generation, who continuously rediscovered the potential, charge and impact of “quiet lyricism”. The modern poet’s attitude to the tradition has been thoroughly and analytically commented on by the author, who puts forward conceptual dialogues between Debelyanov and his predecessors, contemporaries and closest friends from his intelligentsia milieu – Hristo Botev, Ivan Vazov, Pencho Slaveykov, Peyo Yavorov, Iliya Ivanov-Cheren, Yordan Yovkov, Nikolay Liliev, Geo Milev, Georgi Mihaylov, Tihomir Gerov, among others. The poet’s afterlife, the rites of tribute and admiration for his poetical heritage and soldierly self-sacrifice during the World War are traced in a touching way. Starting from the person and oeuvre of Dimcho Debelyanov, the author unfolds a history of the modern Bulgarian intelligentsia focusing on a particular period of its spiritual existence. He brings to life personalities, recreates stories, chronicles the “small” and the “big” events of Bulgaria’s cultural and political past. Keywords: quiet lyricism, bohemian society, poeta minores, frontline poetry, inteligentsia milieu, intertextual dialogues, false myths Книгата на акад. Ив. Радев „Димчо Дебелянов. Контекст и присъствие в литературата” (2017) преутвърждава мястото на елегичния лирик не само по върховете на родната класика, но и на световната художествена съкровищница. Изложението поставя живота и творчеството на поета в контекста на неговите предходници и съвременници, но и на световното поетическо визионерство. Авторът настоява, че Д. Дебелянов е най-завършеният сред своето поколение, сред първите ни лирици от така наречените poeta minores, заложил изцяло на изповедния лиризъм. Сред основните задачи на изследването е да развенчава втвърдили се с времето съмнителни митове – за бохемството и пристрастеността към епикурейските преживявания, за бедността на поета, за доброволничеството му на фронта, за подигравателното отношение на П. П. Славейков и отхвърлянето на стиховете му от сп. „Мисъл”… Ползвайки плътен аргументативен материал от фактологично и тълкувателско естетство, ученият оборва тиражирани и с днешна дата неавтентични версии за Дебеляновото творчество и житейска орис. Литературният историк акуратно реконструира литературното поле от първите две десетилетия на миналия век, за да сътвори внушителен и вълнуващ портрет на този рядък с таланта си модерен лирик, първият от генерацията, който последователно преотркрива потенциала, заряда, въздействието на „тихата лирика”. Обстойно и аналитично е коментирано отношението на модерния поет към традицията, а също така са изградени смислотворческите диалози с неговите предходници, съвременници и най-близки приятели от интелигентското му обкръжение – Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Илия Иванов-Черен, Й. Йовков, Н. Лилиев, Гео Милев, Георги Михайлов, Тихомир Геров и др. Вълнуващо е проследено посмъртното битие на поета, ритуалите на почит и преклонение пред творческото му наследство и войнска самопожертвователност по време на Световната война. Тръгвайки от конкретната личност и творчество на Д. Дебелянов, изследователят пише история на модерната българска интелигенция за определен период от нейното духовно битие - възкресява персони, сътворява разкази, хроникира „малките” и „големите” събития от културно-политическото минало на България. Ключови думи: тиха лирика, бохема, poeta minores, стихове на фронта, интелигентски кръг, междутекстови диалози, фалшиви митове
  Статия
 тиха лирика, бохема, poeta minores, стихове на фронта, интелигентски кръг, междутекстови диалози, фалшиви митове
 Издадено
  21086
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/