Проблемът за другия Аз. Наблюдения върху романа "Лош ден" на Генчо Стоев.


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Проблемът за другия Аз. Наблюдения върху романа "Лош ден" на Генчо Стоев. Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури бугара и срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 143 - 157, ISBN: 978619208010105, COBISS.BG-ID: 1281540580.


 
  Статия
 
 Издадено
  20790
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/