Дерефлексивизация и каузация (на материале болгарской и русской речи). // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12-13 декабря 2017 г.) / отв. ред. О.П. Касымова, стр. 25-34.


Буров, Стоян (2017) Дерефлексивизация и каузация (на материале болгарской и русской речи). // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12-13 декабря 2017 г.) / отв. ред. О.П. Касымова, стр. 25-34. Уфа: РИЦ БашГУ. ISBN 978-5-7477-4553-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  20477
 Стоян Буров

5. Теодора Рабовянова. Всичко е наред с глагола (Иновационните процеси транзитивация и дерефлективация с цел приписване на каузативност). // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 165-178. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

6. Теодора Рабовянова. Случвам е новото таковам (Към въпроса за появата на нови универсални глаголи в българския език). // Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 325-336. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

4. Т. К. Рабовянова. Българските лабилни глаголи. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 135–143. ISBN 978-5-7477-5255-9.

2. Т. Рабовянова. Каузативни глаголи в медиите (По данни от интернет сайтове). // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 681. ISBN 978-619-208-188-1.

3. Т. Рабовянова. Отново за каузативите и възвратността. // В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 550. ISBN 978-619-208-193-5

1. Т. Рабовянова. Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет. // Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 297-318. ISSN 2367-8712

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/