Геодинамичен модел на кватернерните тектонски процеси в обсега на Софийска сеизмотектонска зона


Агаларева, Маринела (2016) Геодинамичен модел на кватернерните тектонски процеси в обсега на Софийска сеизмотектонска зона В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 23 - 31, ISBN 978-619-201-172-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  20028
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/