Алексиева, Милена, Николай Панайотов, Милен Видиновски. Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт. Спорт и наука, бр. 2. 2016, София, с. 46-51 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Николай Панайотов, Милен Видиновски. Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт. Спорт и наука, бр. 2. 2016, София, с. 46-51 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 2016, Спорт и наука, бр. 2. София, с. 46-51 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


 Научните изследвания в областта на спортното и състезателното катерене датират отскоро. Основна задача на изследването е да се анализират спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по катерене, познати в България. След обобщаване на резултатите от проучването става ясно, че съществува необходимост от създаване на нова методика за начално обучение и усъвършенстване по спортно катерене, която да е адекватна на съвременните нужди на спортното и състезателно катерене, както и че катеренето е подходящ вид спорт за модулно обучение в начална училищна възраст.
  Статия
 начално обучение, усъвършенстване, катерене, парадигми, спорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  19903
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/