Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ // Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1281363940


Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. ИЗСЛЕДВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ И ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ // Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1281363940 Педагогически алманах, 2016, бр. 1, с.60-68. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print); COBISS.BG-ID 1281363940


 Целта на настоящото анкетно проучване е да се установи мотивацията на ученици от началния етап на основната образователна степен за участие в организирани занимания със спорт. За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 1. Да се определи мотивацията на учениците за участие в организиран учебно-тренировъчен процес по вид спорт. 2. Да се определи отношението на родители, учители и съученици към спортуващите. 3. Да се установи дали тренировъчният процес въздейства положително на трениращите вид спорт ученици.
  Статия
 анкетно проучване, спортни занимания


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19902
 Милена Алексиева

2. на с. 379 Алексиева, М. П. Милонас. Подкрепящата среда – фактор за създаване на навици за здравословен начин на живот. МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност" 20-21.11.2020 В. Търново: Ай енд Би, ISSN 2534-9317, с. 378 - 387

1. Петкова, Мирослава. (2018). Изследване на някои психически качества на 9-годишни ученици след прилагане на модел по подвижни игри. //Педагогически алманах, бр. 1 43-48

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/