Лингвострановедческая лексическая интерференция при анализе древнерусских текстов // Сборник трудове от Юбилейна научна сесия, посветена на 40 г. на СНР в България и 20 г. на Великотърновския клон на СНРБ, Велико Тырново, 1985.


Гочева, Сийка (1985) Лингвострановедческая лексическая интерференция при анализе древнерусских текстов // Сборник трудове от Юбилейна научна сесия, посветена на 40 г. на СНР в България и 20 г. на Великотърновския клон на СНРБ, Велико Тырново, 1985.


 
  
 
 
  19574
 Сийка Гочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/