Билингвалната езикова личност в контекста на антропоцентричната парадигма и на когнитивния подход в съвременните лингвистични изследвания.


Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Билингвалната езикова личност в контекста на антропоцентричната парадигма и на когнитивния подход в съвременните лингвистични изследвания. // Българският език – история и съвременност. УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с.106 – 117). ISВN 987-619-208-048-8.


 
  Статия
 
 Издадено
  19407
 Вехбие Балиева-Ашимова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/