Към въпроса за езиковото развитие на децата билингви от гледна точка на когнитивния подход.


Балиева-Ашимова, Вехбие (2016) Към въпроса за езиковото развитие на децата билингви от гледна точка на когнитивния подход. // Проблеми на устната комуникация (част І). УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, (с. 330 – 341). ISSN 2367-8712.


 
  Статия
 
 Издадено
  19406
 Вехбие Балиева-Ашимова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/