Влияния между политика и наука за политиката. - Реторика и комуникации. Електронно научно списание. 2017, Бр.29. Online ISSN 1314-4464, COBISS.BG-ID - 1291175908


Русева, Мая (2017) Влияния между политика и наука за политиката. - Реторика и комуникации. Електронно научно списание. 2017, Бр.29. Online ISSN 1314-4464, COBISS.BG-ID - 1291175908


 В текста се изследва американската научна дискусия в процеса на формиране на съвременната политология. Представя систематизация и критика на американския натурализъм в началото на 20. век и проследява неговата роля за формирането на съвременната политическа наука. Дискутирайки тези процеси, извежда две основни тези: за взаимозависимост между процеса на модернизация на познанието и формирането на политологията като самостойна научна дисциплина; за взаимно влияние между политика и политическа наука.
  Статия
 наука за политиката, епистемология, натурализъм, прагматизъм, познавателна култура.


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19370
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/