Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността)


Буров, Стоян (2017) Спонтанни граматични промени в българския език („Унищожаване“ на възвратността) Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15-16 май 2017 г.). Част втора. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева. София: Институт за български език, 2017, стр. 41-52. <електронна публикация> ISBN: 978-954-92489-9-9


 
  Статия
 
 Издадено
  19155
 Стоян Буров

4. Б. Братанова. Иновационни процеси в съвременната граматика на английския език (с оглед на техните възможни паралели в българския език). // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 126-148. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

5. Теодора Рабовянова. Всичко е наред с глагола (Иновационните процеси транзитивация и дерефлективация с цел приписване на каузативност). // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 165-178. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

6. Теодора Рабовянова. Случвам е новото таковам (Към въпроса за появата на нови универсални глаголи в българския език). // Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 325-336. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

2. Т. Рабовянова. Каузативни глаголи в медиите (По данни от интернет сайтове). // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 680-681. ISBN 978-619-208-188-1.

3. Т. Рабовянова. Отново за каузативите и възвратността. // В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 550. ISBN 978-619-208-193-5

1. Т. Рабовянова. Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет. // Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 297-318. ISSN 2367-8712

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/