Една занимателна игра. Сб. "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",2012, сс. 367 – 371. ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9


Върбанова, Маргарита (2012) Една занимателна игра. Сб. "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",2012, сс. 367 – 371. ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9 "130 години предучилищно образование в България”: Юбилейна международна университетска конференция. - В. Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". - (с. 367 – 371). ISBN 978 - 954 - 524 - 842 – 9


 В разработката се предлага старинна топологична игра, която може да се използва в обучението на децата в ДГ и в началните класове с цел развитие на логическото мислене и формиране на умения за манипулиране с дидактически средства.
  Доклад
 игра, пръстен, топология, анализ, синтез


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19009
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/