Мисли за човека, преподавателя и учения, професор, доктор на педагогическите науки ИВАН ГАНЧЕВ. Сб. Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. София, 2013, сс. 42 – 53. ISSN 1313-3330.


Върбанова, Маргарита (2013) Мисли за човека, преподавателя и учения, професор, доктор на педагогическите науки ИВАН ГАНЧЕВ. Сб. Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. София, 2013, сс. 42 – 53. ISSN 1313-3330. Математика и математическо образование. - Доклади на 42 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. – София, (с. 42 – 53). ISSN 1313-3330.


 В доклада се представят основни методически постановки и концепции за обучението по математика, публикувани през целия творчески път на проф. д.п.н. Иван Ганчев.
  Доклад
 задача, аналогия, решение, урок, структура на урока, структура на задачата


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19008
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/