Дидактически възможности за пропедевтика на елементарни алгебрични знания в обучението по математика в началните класове. - В: Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /сс. 113-117. ISSN 1311-3321.


Върбанова, Маргарита (2014) Дидактически възможности за пропедевтика на елементарни алгебрични знания в обучението по математика в началните класове. - В: Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /сс. 113-117. ISSN 1311-3321. Научни трудове, том 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. -Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 24-25.10.2014 г. /(с. 113-117). ISSN 1311-3321.


 В разработката се представят възможности за предварителна подготовка за изучаване на елементи от алгебрата в обучението по математика в началните класове.
  Доклад
 буквена символика, уравнение, неравество, алгебричен израз


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19007
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/