Дидактически модели - матрични диаграми в училищния курс по математика 5. - 9. клас. - В: Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации, 9 - 10.10.2015 г./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015 г. , том 54, серия 6.4., сс.26-30. ISSN 1311-3321


Върбанова, Маргарита (2015) Дидактически модели - матрични диаграми в училищния курс по математика 5. - 9. клас. - В: Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации, 9 - 10.10.2015 г./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015 г. , том 54, серия 6.4., сс.26-30. ISSN 1311-3321 Научни трудове, том 54, серия 6.4. . Образование - изследвания и иновации./ Отговорен редактор проф. д-р Ангел Смрикаров. - Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 9 - 10.10.2015 г. , том 54, серия 6.4. (с.26-30). ISSN 1311-3321


 В разработката се представят дидактически модели на задачи от училищния курс по математика. Задачите се решават с помощта на матрични диаграми. Разгледани са задачи и от занимателната математика.
  Доклад
 задача, матрична диаграма, решение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19006
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/