Animated drawings in the studying of trigonometric function in the school maths lessons. Сб. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize от 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, 27-28.10.2016 г. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, сс. 298-303. ISSN 1311-3321. 1.


Върбанова, Маргарита (2016) Animated drawings in the studying of trigonometric function in the school maths lessons. Сб. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize от 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, 27-28.10.2016 г. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, сс. 298-303. ISSN 1311-3321. 1. Reports Awarded with "Best Paper" Cristal Prize. 55-та годишна конференция на Русенския университет. Интелигентна специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация. / Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28.10.2016 г. /(с. 298-303). ISSN 1311-3321. 1.


 В разработката се представят възможности на анимацията на информационните и компютърните технологии при изучаване на тригонометричните знания. Разглеждат се различни дидактически ситуации при изучаване на елементарни и сложни (съставни) тригонометрични функции.
  Доклад
 образователен софтуер, анимация, функция, аргуметг


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19004
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/