ГРАМАТИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК (ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки.


Буров, Стоян (1981) ГРАМАТИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК (ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 6 октомври 1982 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр. COBISS.BG-ID 1256736228


 
  Дисертация
 
 Издадено
  18608
 Стоян Буров

3. Енчо Тилев. Към въпроса за същността на граматичната категория "степен" в руския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 - 231.

2. Е. Тилев. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма. // Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, 112-117.

1. A. Petrova-Wasilewicz. Proba klasyfikacji semantycznej czasownikow stopniowanych w ezyku bulgarskim. // Studia z filologii polskiej i slowianskiej, 25. Warszawa, 1989.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/