Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език


Буров, Стоян (1982) Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език Български език, ХХХІІ, 1982, № 2, стр. 104-110. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372


 
  Статия
 
 Издадено
  18607
 Стоян Буров

7. Б. Кирилова Радева-Гезенчова. Степенуване на относителните прилагателни имена в съвременния български език. // Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 87-98. ISBN 978-954-07-4700-2

6. Енчо Тилев. Към въпроса за същността на граматичната категория "степен" в руския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 - 231.

4. Е. Тилев. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма. // Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, 112-117.

5. Ив. Куцаров. За категорията степенуване в съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 32-45.

3. Ив. Куцаров. Лекции по българска морфология. Пловдив, 1997.

2. Ив. Куцаров. Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 1985, стр. 173. COBISS.BG-ID 1094832100

1. M. Videnov. On the analytic forms of the Bulgarian comparative and superlativ degree. // Proceedings of the Second Bulgaro-Scandinavian Symposium, held at Kungalv, 9-15 August 1982.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/