Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език.


Буров, Стоян (1984) Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. Български език, ХХХІV, 1984, № 6, стр. 508-515.


 
  Статия
 
 Издадено
  18606
 Стоян Буров

7. Енчо Тилев. Към въпроса за същността на граматичната категория "степен" в руския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 - 231.

6. Tsonev, R. 2015: The absolute superlative degree of comparison in Bulgarian slang – In: 3-rd international scientific conference “Dialogue between Balkan languages, cultures and civilizations". Proceedings, Tirana: 2015, ISBN 978-9928-41079-8-5, 80-84.

4. Е. Тилев. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма. // Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, 112-117.

5. Ив. Куцаров. За категорията степенуване в съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 32-45.

3. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

2. Й. Захариева. Опит за семантична интерпретация на формите за сравнителна степен на качествените прилагателни имена в съвременния български език.// Проблеми на граматичната система на българския език. София, 1995.

1. Ст. Георгиев. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/