Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2.


Буров, Стоян (1986) Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.


 
  Статия
 
 Издадено
  18600
 Стоян Буров

7. Б. Кирилова Радева-Гезенчова. Степенуване на относителните прилагателни имена в съвременния български език. // Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 87-98. ISBN 978-954-07-4700-2

6. Енчо Тилев. Към въпроса за същността на граматичната категория "степен" в руския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 - 231.

5. Ив. Куцаров. За категорията степенуване в съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 32-45.

4. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе, 2000.

3. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

2. Ив. Куцаров. Лекции по българска морфология. Пловдив, 1997.

1. Ст. Георгиев. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/