По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род.


Буров, Стоян (1987) По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. Език и литература, ХLІІ, 1987, № 1, стр. 77-86.


 
  Статия
 
 Издадено
  18597
 Стоян Буров

3. С. Колковска, Д. Благоева. Граматични особености на най-новата субстантивна лексика в българския език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 73-89. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

2. Вл. Мурдаров. Граматически колебания при новозаетите чужди думи. // Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, стр. 287-289.

1. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/