СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК [Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28.]


Буров, Стоян (1987) СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК [Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28.] Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр. Рец.: К. Викторова. – Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 2, стр. 160-162. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, № 4-5, стр. 181-182. Библиотека Родна реч омайна = ISSN 1013-5537. COBISS.BG-ID 1087541988


 
  Монография
 
 Издадено
  18592
 Стоян Буров

16. Б. Кирилова Радева-Гезенчова. Степенуване на относителните прилагателни имена в съвременния български език. // Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 87-98. ISBN 978-954-07-4700-2

17. В. Бонджолова. Повторението в рекламния текст: структурни и лексикални особености. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 665. ISBN 978-619-208-188-1.

14. R. Nicolova. Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme, 2017.

15. Енчо Тилев. Към въпроса за същността на граматичната категория "степен" в руския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 - 231.

13. Ив. Куцаров. За плана на изразяване на морфологичните категории в съвременните славянски езици. // Славянска филология, т. 25. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов, 2013, стр. 60-80.

12. К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. ISBN 978-954-423-813-1; COBISS.BG-ID 1261329636

9. Е. Тилев. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма. // Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, 112-117.

10. Ив. Куцаров. За категорията степенуване в съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 32-45.

11. Ив. Куцаров. Класика и екзотика на съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 9-19.

8. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София, 2010.

7. М. Чоролеева. Семантичната категория степен и нейното изразяване в българския език. София: Акад. издателство "Проф. Марин Дринов", 2007, стр. 185. ISBN 978-954-322-112-7; COBISS.BG-ID 1244120292

6. Й. Захариева. За някои особени употреби на степените за сравнение при прилагателните имена в българския език. // Традиция и съвременност в българския език. София, 2001.

5. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе, 2000.

4. Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София, 1998.

3. Ив. Куцаров. Лекции по българска морфология. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1997, стр. 206. ISBN 954-423-123-4; COBISS.BG-ID 1032344036

2. Й. Захариева. Опит за семантична интерпретация на формите за сравнителна степен на качествените прилагателни имена в съвременния български език. // Проблеми на граматичната система на българския език. София, 1995.

1. Ст. Георгиев. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/