Към въпроса за конотативното значение.


Буров, Стоян (1988) Към въпроса за конотативното значение. Език и литература, ХLІІІ, 1988, № 1, стр. 98-104


 
  Статия
 
 Издадено
  18589
 Стоян Буров

2. В. Кирилова-Мангелова. Маскулинните и феминални съществителни имена за лица, назоваващи професии, длъжности, степени и чинове, изследвани в прагматичен аспект. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 317–325. ISBN 978-5-7477-5255-9.

1. Ст. Георгиев. Българска семасиология. В. Търново, 1993.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/