За един особен начин на обръщение в интервю.


Буров, Стоян (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 5, стр. 446-450


 
  Статия
 
 Издадено
  18585
 Стоян Буров

2. Норман Б. Ю. Особая прагматика 3-го лица. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.060 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 255–268, стр. 261.

1. М. Илиева. Българинът в своите местоимения. В. Търново, 2004.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/