Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието.


Буров, Стоян (1988) Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. Списание на БАН, ХХХІІІ, 1988, № 1, стр. 52-59


 
  Статия
 
 Издадено
  18584
 Стоян Буров

1. Ив. Куцаров. Към въпроса за периодизацията на историята на славянската филология (годините на „желязната завеса“ – златното полустолетие на световната славистика). // Научни трудове [на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“], т. 51, кн. 1, сб. А, 2013, Филология. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2014, стр. 234. ISSN 0861–0029

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/