Л. А. Булаховски – виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му).


Буров, Стоян (1989) Л. А. Булаховски – виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му). Език и литература, ХLІV, 1989, № 3, стр. 108-112


 
  Статия
 
 Издадено
  18577
 Стоян Буров

1. Ив. Куцаров. Към въпроса за периодизацията на историята на славянската филология (годините на „желязната завеса“ – златното полустолетие на световната славистика). // Научни трудове [на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“], т. 51, кн. 1, сб. А, 2013, Филология. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2014, стр. 234. ISSN 0861–0029

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/