Към характеристиката на категорията степен в българския език


Буров, Стоян (1989) Към характеристиката на категорията степен в българския език Съпоставително езикознание, ХІV, 1989, № 1, стр. 24-31. ISSN 0204-8701


 
  Статия
 
 Издадено
  18576
 Стоян Буров

9. Енчо Тилев. Към въпроса за същността на граматичната категория "степен" в руския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 - 231.

8. Ив. Куцаров. За плана на изразяване на морфологичните категории в съвременните славянски езици. // Славянска филология, т. 25. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов, 2013, стр. 60-80.

7. Ив. Куцаров. За категорията степенуване в съвременния български език. // Ив. Куцаров. Актуална морфология. Пловдив, 2011, стр. 32-45.

6. А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010, стр. 206. ISBN 978-954-07-3122-3; COBISS.BG-ID 1236645860

5. М. Китанова. За категорията степен на признака в българските диалекти. // Българска реч, 2001, № 2, стр. 32-35. ISSN 1310-733X http://www.linguistics-in-bulgaria.com/VitArt03.pdf

4. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе, 2000.

3. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

2. Й. Захариева. Опит за семантична интерпретация на формите за сравнителна степен на качествените прилагателни имена в съвременния български език. // Проблеми на граматичната система на българския език. София, 1995.

1. Ст. Георгиев. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/