Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език


Буров, Стоян (1989) Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език Част I: Български език, ХХХІХ, 1989, № 5, стр. 430-437; Част II: Български език, ХХХІХ, 1989, № 6, стр. 507-513. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372


 
  Статия
 
 Издадено
  18575
 Стоян Буров

9. E. Иванова. Счетная форма в болгарском национальном корпусе. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 100. ISBN 978-619-208-188-1.

8. R. Nicolova. Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme, 2017.

6. Ив. Куцаров. Типове категории в морфологичните системи на българския и на полския език. // S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 61-75.

7. Ст. Гырдзеу. Iмплiкатыуны множны лiк у сiтуацыi устойлiвай множнасцi аб’екта. // Беларуская лiнгвiстыка, вып. 61, 2008, стр. 3-11.

5. Кр. Чакърова. Аспектуалност и количество. В. Търново: Фабер, 2003, стр. 287. ISBN 954-775-208-1; COBISS.BG-ID 1040815076

4. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе: Лени-Ан, 2000, стр. 174. ISBN 954-8190-13-3; COBISS.BG-ID 1036266980

3. Ив. Куцаров. Лекции по българска морфология. Пловдив, 1997.

2. П. Костадинова. Одушевеността в съвременния български книжовен език (Морфологичен аспект).// Проблеми на граматичната система на българския език. София, 1995.

1. Ст. Георгиев. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/