Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език.


Буров, Стоян (1992) Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], І, 1992, № 1, стр. 21-26.


 
  Статия
 
 Издадено
  18568
 Стоян Буров

3. В. Иванова. За някои глаголи с дефективна парадигма за лице и число в българския език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 250. ISBN 978-619-208-188-1.

2. Ст. Гырдзеу. Iмплiкатыуны множны лiк у сiтуацыi устойлiвай множнасцi аб’екта. // Беларуская лiнгвiстыка, вып. 61, 2008, стр. 3-11.

1. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/