СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи].


Буров, Стоян (1994) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр. COBISS.BG-ID 1030257124


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  18561
 Стоян Буров

40. Кр. Василева. Сигнификативни аспекти на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание - отношението любов - приятелство (По лексикографски данни). // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 571. ISBN 978-619-208-188-1.

41. М. Кошкова, Н. Костова. Към семантичния развой на лексикалната единица - българско-словашки паралели. // Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 69. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>

36. Ат. Атанасова. Перформативните глаголи позволявам, разрешавам, съгласявам се с оглед на лексикографското им представяне. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, стр.175-184.

37. Вл. Хънтов. Современные русские и болгарские лексемы с праболгарским корнем шар-. // Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 267-274.

38. М. Димитрова. Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, стр. 211-216.

39. Хр. Холиолчев. Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 99-105.

35. Хр. Холиолчев. Хетероними с основно значение ‘къщовник, къщовница’ в българския език. // Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, стр. 509-515.

32. Bulgarsko-polski slownik leksyki potocznej. Lublin. T. 1: 2011; T. 2: 2013.

33. Д. Благоева, С. Колковска. Корпусният подход в българската лексикография – практика и перспективи. // Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. София: Авангард Прима, 2011, стр. 7-45.

34. Кр. Алексова. Езиковият опит като част от социалния опит. Подходи и методи на неговото проучване и измерване. // Езикът и социалният опит. Проблеми на социолингвистиката Х. София, 2011, стр. 145-153.

27. Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи в българския език. София, 2010.

28. М. Попова. Енциклопедичният компонент в речника. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, стр. 43-50.

29. М. Стаменов. За значението и употребата на думите свет/свят, светост и светец в българския език. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, стр. 143-152.

30. Н. Паскалев. Глаголът съжалявам в българските тълковни речници. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, стр. 153-157.

31. Хетил Ро Хауге. За функцията на дискурсната частица де. // Лексикографията в европейското културно пространство. В. Търново, 2010, стр. 323-330.

26. К. Цанков. Към речниковата статия на думата малцинство. // Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 151-156.

24. Ив. Харалампиев. Уличният език в средновековните български писмени паметници. // Агресията на уличния език. Проблеми на социолингвистиката ІХ. София, 2008, стр. 16-20.

25. Й. Трифонова. Новите собствени имена като източник на промени в лексиката. // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-Ничева). София, 2008, стр. 272-281.

23. Х. Валтер. Мисли за „възраждането” на един излязъл от употреба термин в съвременната българска правна лексика и някои лексикографски проблеми. // Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2007, стр. 85-91.

22. Цв. Аврамова. Новите думи през призмата на словообразувателната норма и система. // Стандарт и субстандарт. Диахронни и синхронни аспекти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2005, стр. 241-252.

17. Добринка Радойнова, главен асистент, катедра по съдебна медицина Медицински университет-Варна. Основни принципи на съдебномедицинските експертизи в контекста на наказателното и гражданското право. // Адвокатски преглед, 2004, № 1-2. old.vas.bg/Documents/3-4-2004.doc

18. Ив. Попова-Велева, Р. Тонев, Вл. Драгнев. Нов учебен френско-български и българско френски речник. В. Търново, 2004.

19. К. Молле. Българските думи в количествен и качествен аспект. София, 2004.

20. М. Стаменов. Съдбата на турските заемки в българския език като отражение на някои характерни черти на националния манталитет.// Език и манталитет. София, 2004.

21. Станислав Василев, УАСГ, София, Катедра “Фотограметрия и картография”. Ново определение за карта www.uacg.bg/.../publ_bg_426_A_New_Definition_of_the_Map.doc

15. Кр. Алексова. Адмиративът в съвременния български език. София, 2003;

16. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

13. П. Осенова. Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения. София, 2002.

14. Т. Бояджиев. Българска лексикология. София, 2002.

10. А. Тодоранова, П. Карпузов. За една нетипична ситуация. // Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 133-140.

11. Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи и значения в българския език. София, 2001.

12. Х. Валтер. Актуални и по-малко актуални проблеми на преподаването на българския език като чужд с оглед на нормата му и кодифицирането й. // Българският език през ХХ век. София, 2001, стр. 26-35.

8. А. Гецов. Езикови манипулации в спортната преса. В. Търново, 2000.

9. А. Гранес, Х. Сюлейманоглу, Х. Ро Хауге. Стилистичната стойност на турските заемки в съвременния български език.// За думите и речниците. София, 2000.

5. В. Бонджолова, А. Петкова. Речник на новите думи в съвременния български език. В. Търново, 1999.

6. Кр. Кабакчиев. Типове ситуации. Предварителен модел за изследване на терминологичните значения. // Въпроси на българската терминология. София, 1999.

7. Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български речник. В. Търново, 1999.

4. H. Walter. Probleme von Norm und Kodifizierung der modernen bulgarischen Literatursprache aus der Sicht des Auslanderunterrichts.// Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Osterreich, Jg. XI. Wien, 1998.

3. Ив. Харалампиев. Бъдещето на българския език от историческо гледище. В. Търново, 1997.

2. Р. Жугич. Типове междуезикови омонимно-паронимни двойки (върху материал от книжовния български език и южноморавския говор на сръбски език).// Българистични проучвания. В. Търново, 1996.

1. В. Вътов. Фонетика и лексикология на българския език. В. Търново, 1995.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/