СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи].


Буров, Стоян (1995) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр. (2. прераб. и доп. изд.)


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  18559
 Стоян Буров

2. Н. Пенева. Концептът политик в лозунгите на протестиращия българин от 2013 г. // Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 241-251. ISSN 2367-8712

1. Теодора Цанкова. Същност на пейзажа, видове и сходни понятия. – В: Пролетни научни четения, 26–27 април 2016. Сборник доклади. Пловдив: Макрос, 2016, стр. 183.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/