РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИ С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ


Буров, Стоян (1995) РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИ С ИЛЮСТРАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр. Рец.: Р. Русинов. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 4, стр. 100-103. ISBN 954-557-03-X; COBISS.BG-ID 1028513252


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  18558
 Стоян Буров

12. Nevzat Özkan. Рastırma sözü üzerine. // Journal of Dil Arastirmalari, Sayı: 13 Güz 2013, 45-55 ss.

13. Б. Парашкевов. За представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думи. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 25-31.

11. Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София, 2010.

10. Цв. Аврамова. Проблеми на представянето на названията на растения в речниците. // Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-Ничева). София, 2008, стр. 373-382.

9. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

8. Т. Бояджиев. Българска лексикология. София, 2002.

6. А. Тодоранова, П. Карпузов. За една нетипична ситуация. // Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 133-140.

7. Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Речник на новите думи и значения в българския език. София, 2001.

4. А. Гранес, Х. Сюлейманоглу, Х. Ро Хауге. Стилистичната стойност на турските заемки в съвременния български език.// За думите и речниците. София, 2000.

5. В. Занев. Сравнителен анализ на няколко речника на чуждите думи.// За думите и речниците. София, 2000.

2. В. Бонджолова, А. Петкова. Речник на новите думи в съвременния български език. В. Търново, 1999.

3. Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български речник. В. Търново, 1999.

1. Ив. Харалампиев. Бъдещето на българския език от историческо гледище. В. Търново, 1997.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/