Собствените имена в граматико-прагматически аспект.


Буров, Стоян (1996) Собствените имена в граматико-прагматически аспект. Български език, ХLVІ, 1996, № 4, стр. 7 – 15.


 
  Статия
 
 Издадено
  18554
 Стоян Буров

2. В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив: Коала прес, 2018.

1. Й. Трифонова. Формални критерии за пряка апелативизация на проприи от чужд произход в българския и чешкия език. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения , 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 411-417.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/