ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ (С оглед предимно на категорията число). [Библиотека “Филология”, Езикознание 6.]


Буров, Стоян (1996) ФОРМИ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ (С оглед предимно на категорията число). [Библиотека “Филология”, Езикознание 6.] Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр. Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, ХLVІ, № 6, стр. 74-79. Рец.: М. Попова. – Български език, ХLVІІ, 1997/1998, № 2, стр. 104-109. Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. – Език и литература, LІ, 1996, № 3-4, стр. 160-161. Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, ХХІІ, 1997, № 2, стр. 101-104. ISBN 954-8258-69-2. COBISS.BG-ID 1029576932


 
  Монография
 
 Издадено
  18550
 Стоян Буров

29. С. Колковска, Д. Благоева. Граматични особености на най-новата субстантивна лексика в българския език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 73-89. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

24. В. Петров. Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 358. ISBN 978-619-208-188-1.

25. Верка Сашева. За посесивността и детерминацията в българския език. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България. Научни трудове, том 57, кн. 1, сб. A, 2019 – Филология. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, стр. 67-78. ISSN 0861-0029

26. Д. Мъркова. Наблюдения върху една група nomina heterogena в съвременния български език. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури (Пловдив), 2019, кн. 23, стр. 70-79.

27. Ив. Куцаров. За терминологията в нашето езикознание. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 121. ISBN 978-619-208-188-1.

28. Л. Крумова-Цветкова. Метафората като средство за изразяване на квантитативност (Универсално и националноспецифично). // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 498. ISBN 978-619-208-188-1.

23. Ив. Куцаров. Размисли за категорията, която Ал. Теодоров-Балан нарича положение. // Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов. Под ред. на М. Ковачева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр. 47-59.

20. R. Nicolova. Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme, 2017.

21. Ванина Сумрова. Този джипи / тази джипи /това джипи, или за колебанията в рода на заемките в българския език. // Български език 64 (2017), 2.

22. Т. Бояджиев. Събирателните имена в българския език. // Доклади от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив. Съст. Петя Бъркалова, Св. Коева. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, стр. 33-40.

18. В. Петров. Към особеностите на една група наставки в българския език, изразяващи събирателност и оценъчност. // Електронно списание LiterNet, № 12 (169), 2013.

19. Й. Трифонова. За класификацията на депроприалните апелативи (върху материал от българския и чешкия език). // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, стр. 408-415.

15. Й. Трифонова. За проприалния плурал в български и чешки. // Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, стр. 317-325.

16. К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив, 2012.

17. П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В. Търново, 2012.

13. В. Сумрова. Динамика при назоваването на лица жени в съвременния български книжовен език през последното десетилетие на ХХ век. // В. Сумрова и др. Студии по лексикология. София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2011, стр. 101-170. ISBN 978-954-322-351-0 978-954-322-274-0 !; COBISS.BG-ID 1238336228

14. Кр. Чакърова. Формално-семантична характеристика на съществителните имена от общ род в съвременния български език. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, стр. 324-339.

12. Цв. Георгиева. Асиметрия в значенията при някои съществителни имена в българския език (с оглед представянето им в лексикографските трудове). // Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. ИК „Емас”. София. 2010. с. 68-76. http://neolex-bg.org/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/15%20A%20Tsvetelina.pdf

11. Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново, 2009.

9. Л. Крумова-Цветкова. Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език. София, 2007.

10. С. Банова. Граматическата категория род: параметри и реализации. София, 2007.

8. М. Илиева. Българинът в своите местоимения. В. Търново, 2004.

7. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

4. Л. Крумова-Цветкова. Съществителните имена pluralia tantum в българския език.// Проблеми на българската лексикология, фразеология и лексикография. София, 2002.

5. М. Велева. За един модел на родово вариране на съществителните имена в българския език. // Найден Геров в историята на българската наука и култура. София, 2002.

6. М. Лакова. Принципът на конструктивизма в граматичната семантика на българското просто изречение. София, 2002.

3. Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София, 1998.

1. Ив. Куцаров. Лекции по българска морфология. Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1997, стр. 206. ISBN 954-423-123-4; COBISS.BG-ID 1032344036

2. Ив. Харалампиев. Бъдещето на българския език от историческо гледище. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1997, стр. 258. ISBN 954-524-162-4; COBISS.BG-ID 1030978276

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/