О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.).


Буров, Стоян (1998) О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.


 
  Статия
 
 Издадено
  18517
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/