Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването


Буров, Стоян (1998) Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25. ISBN 954-736-005-1; COBISS.BG-ID 1032333796


 
  Доклад
 
 Издадено
  18512
 Стоян Буров

3. Л. Стоичкова, М. Манева. Традиции и иновации при професионалните названия в български и немски език. // Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 95-104.

2. М. Илиева. Българинът в своите местоимения. В. Търново: Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, стр. 150. ISBN 954-524-403-8; COBISS.BG-ID 1042557668

1. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново: Астарта, 2003, стр. 216. ISBN 954-8324-11-3; COBISS.BG-ID 1040647652

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/