Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена


Буров, Стоян (1999) Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111. ISBN 954-07-0707-2 (Унив. изд. Св. Климент Охридски); ISBN 954-430-634-X (Акад. изд. Проф. М. Дринов); COBISS.BG-ID 1034211044


 
  Статия
 
 Издадено
  18507
 Стоян Буров

2. Л. Крумова-Цветкова. Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език. София: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007, стр. 192. ISBN 978-954-322-084-7; COBISS.BG-ID 1244119524

1. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/