СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи].


Буров, Стоян (2000) СЪВРЕМЕНЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ПРИЛОЖЕНИЯ [Части: Думите с начални букви а, б, в, г, д е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.(3. изд.)


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  18504
 Стоян Буров

4. Киселева, Л.А., М.А. Плешанова, З.В. Тодосиенко. Проблема квалификации лексических инноваций в родственных языках (на примере русской и болгаской экжнжмшчиской терминологии). – Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2021, т. 14, вып. 6, стр. 1911–1915. ISSN 1997-2911 (print)

5. Мариета Цветкова. За изразяването на висша степен на подсилване и нейното тълкуване в българската разговорна реч. // Проблеми на устната комуникация, кн. 12. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 347-362. ISSN 2367-8712 (Print) ISSN 2738-8840 (Online)

3. Савова, Д. (2018). Cинтактични конструкции с логически субект ‘глагол + ми се’ в българския език. Slavia Meridionalis, 18, 2018. https://doi.org /10.11649/sm.1652

2. М. Стаменов. Българското мъжкарство в заемки от османски турски: мъжкарството като в приказка. // Български език, 64 (2017), № 3, стр. 30-43.

1. Gabriela Fatková. Karakačanská poezie 21. století: Velika Chatova. Brno: Porta Balkanica o. s., 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/