Буров, Стоян. ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността - Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. ISBN 954-775-382-7; COBISS.BG-ID 1043018212


Буров, Стоян (2004) Буров, Стоян. ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността - Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. ISBN 954-775-382-7; COBISS.BG-ID 1043018212 Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, ХV, 2006, № 1, стр. 182-188. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902 Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum (Berlin), ХХХІV, 2007, S. 35-45. Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 [www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf]. http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/recensioni/bocale2.htm ISBN 954-775-382-7. COBISS.BG-ID 1043018212


 
  Монография
 
 Издадено
  18485
 Стоян Буров

62. Антон Гецов. Апозиция и антропоними. Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 135–150. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

63. Валентина Кирилова-Мангелова. Отношението род – пол при съществителните собствени имена в прагматичен аспект. // Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 218-229. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

64. Велин Петров. Иновации в граматическите системи на съвременния български език и на новогръцкия език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 149-164. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

65. Кр. Алексова. Иновационни процеси и граматикализация. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 50-72. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

66. Кр. Чакърова, Р. Колева. Изразяването на общо отрицание в българския и немския език през призмата на съпоставката. // Езиков свят / Orbis linguarum, vol. 19 (2021), issue 1, p. 45-55. DOI:https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v19i1.54 ISSN 2603-4026 (Online)

58. А. Ефтимова. Напрежението между маскулинизмите и феминативите в езика на политическата коректност. // Български език и литература, 62 (2020), № 1, стр. 34. ISSN 1314–8516 (Online), ISSN 0323–9519 (Print)

59. Б. Карапеjовски. Ономазиолошки определените именски групи со формален показател на категоријата определеност во македонскиот јазик. // XLVI меѓународна научна конференција на LII летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура: Охрид, 23 – 24. 8. 2019 година / [редакциски одбор Виктор Фридман... и др.], Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2020, стр. 99–114. ISBN 978-9989-43-446-4

60. В. С. Иванова. За някои посесивни лексикални детерминатори в българския език. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Г. Уфа, 25 сентября 2020 г. Отв. ред. В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020, стр. 112–118. ISBN 978-5-7477-5255-9.

61. Радостина Колева. За някои разногласия в науката, свързани с лексикално-граматичната категория род на съществителните имена. // Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol XX, ISSN: 1311- 9192 (Print), ISSN:2534-9376 (On-line), VIIIth International Conference Of Young Scientists 23-26 July 2020. Пловдив, 2020, стр. 71-75.

41. A. Stoevsky. Status and uses of един ‘one’ in contemporary Bulgarian. // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии. Том 112. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 177-219. ISSN 0204-9600

42. C. Avramova. Depropriální obyvatelská jména–propria nebo apelativa? // Propria a apelativa — aktuální otázky. Proper Names and Common Nouns — Current Issues. Ladislav Janovec (ed.). Praha, 2019, стр. 41. ISBN 978-80-7603-007-7

43. А. Гецов. Към въпроса за разширяването на структурата на апозитивните словосъчетания. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 184. ISBN 978-619-208-188-1.

44. Б. Попов. Митолингвистичен модел при някои названия на змията. //Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 557. ISBN 978-619-208-188-1.

45. В. Иванова. За някои глаголи с дефективна парадигма за лице и число в българския език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 250-251. ISBN 978-619-208-188-1.

46. В. Маровска. Граматично значение и видове граматикализация. // Известия на Института за български език, т. XXXII (2019), стр. 214. ISSN 0323-9934 (печатно издание), ISSN 2603-3402 (онлайн издание)

47. В. Петров. Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 358. ISBN 978-619-208-188-1.

48. Ваня Зидарова. Теория на референцията и нейното приложение при описанието на именната детерминация в българския език. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България. Научни трудове, том 57, кн. 1, сб. A, 2019 – Филология. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, стр. 55-66. ISSN 0861-0029

49. Верка Сашева. За посесивността и детерминацията в българския език. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България. Научни трудове, том 57, кн. 1, сб. A, 2019 – Филология. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, стр. 67-78. ISSN 0861-0029

50. Гинка Бакърджиева. Към проблематиката за членуването на собствените имена. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България. Научни трудове, том 57, кн. 1, сб. A, 2019 – Филология. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, стр. 79-90. ISSN 0861-0029

51. Ил. Кръпова. Семантична и синтактична многозначност на изразите N1 N2 в българския език. // Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 267. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>

52. Й. Велкова. Представките като маркери на детерминация. // Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 216. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>

53. Кр. Алексова. За процеса на граматикализация на един в полето на неопределеността. // Известия на Института за български език, кн. XXXII (2019), стр. 195. ISSN 0323-9934 (печатно издание), ISSN 2603-3402 (онлайн издание)

54. Кр. Чакърова. Към въпроса за структурата на функционално-семантичното поле на генеричността в съвременния български език. // Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 184. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>

55. Л. Крумова-Цветкова. Метафората като средство за изразяване на квантитативност (Универсално и националноспецифично). // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 498. ISBN 978-619-208-188-1.

56. Р. Влахова-Руйкова. Динамика при процесите на координация и съгласуване в съвременния български език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр.152. ISBN 978-619-208-188-1.

57. Р. Ницолова. Функциите на детерминацията с артикли в българския език. // Българистични езиковедски четения : Материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г. Състав. Красимира Алексова ; Науч. ред. Йовка Тишева, Марина Джонова, стр. 133. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/0ef83fff-90b7-42aa-82a6-6f3faaffee68?tk=Dvg__5C3QqqCpm8_qv_uaAAAAABd8yhv.gDjdUv1U68FYQsqt8JDokw ISBN: 978-619-7433-31-9 2019 <електронна публикация>

36. Helmut Wilhelm Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union. Muenchen: AVM. edition, 2018, S. 34. ISBN 978-3-95477-078-6

37. В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив: Коала прес, 2018, стр. 344. ISBN 978-619-7134-72-8; COBISS.BG-ID 1288217060

38. Е.Ю. Иванова, В.А. Лазарева. Неопределенный артикль в болгарском и итальянском языках: функционально-семантические параллели. // Съпоставително езикознание, XLIII (2018), № 3, стр. 9-35.

39. Ил. Кръпова. Към въпроса за статута на т. нар. класификатори в българския език. // Български език, 65 (2018), № 4, стр. 15-37. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

40. Кр. Алексова. Ограниченията на облигаторността на именни фрази с един, изразяващи специфична неопределеност. // Съпоставително езикознание, XLIII (2018), № 3, стр. 75-89.

32. R. Nicolova. Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme, 2017.

33. В. Маровска. Приносите на Йордан Пенчев за решаването на някои дискусионни въпроси на българската морфология. // Доклади от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив. Съст. Петя Бъркалова, Св. Коева. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, стр. 22-30.

34. В. Сумрова. Неудобствата на маскулинизацията (ще) продължават. // Българска реч, XXIII (2017), № 2, стр. 45-51.

35. Т. Бояджиев. Събирателните ичена в българския език. // Доклади от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив. Съст. Петя Бъркалова, Св. Коева. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, стр. 33-40.

31. В. Петров. Старобългарски събирателни имена от X-XI век и техните гръцки съответствия. // Сб. с доклади от Международна научна конферениция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 104-114.

22. В. Маровска. Лингвистични аспекти на референцията (части на речта и граматични категории). // Славянска филология, т. 25. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов, 2013, стр. 99-113.

23. В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. ISBN 978-954-423-858-2; COBISS.BG-ID 1262141668

24. В. Петров. Думите класификатори в речника на Найден Геров и техният превод на руски език. // Сб. с доклади от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 357-370.

25. В. Петров. Думите класификатори за съвкупности от птици и животни. // Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Велико Търново: „Ивис”, 2013, с. 456-471.

26. В. Петров. Събирателните съществителни имена в българската езиковедска традиция (XIX-XXI век). // Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: „Фабер”, 2013, с. 152-167.

27. Г. Куртева. Категорията определеност в българския език като чужд. // Времената отлитат, написаното остава! Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви. София: Нов български ениверситет, 2013, стр. 173-190.

28. Й. Трифонова. За класификацията на депроприалните апелативи (върху материал от българския и чешкия език). // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, стр. 408-415.

29. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна, 2013.

30. Цв. Аврамова. Жителските и народностни имена от мъжки род в българския и чешкия език с оглед на тяхното лексикографско представяне. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, стр. 148-156.

17. Й. Трифонова. Формални критерии за пряка апелативизация на проприи от чужд произход в българския и чешкия език. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения , 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 411-417.

18. К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив, 2012.

19. М. Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). В. Търново, 2012.

20. П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В. Търново, 2012.

21. Цв. Аврамова. Названия на лица жени според тяхното местоживеене в българския и чешкия език. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения , 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 339-345.

12. А. Гецов. Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Фабер, 2011. ISBN 978-954-400-606-8; COBISS.BG-ID 1245023972

13. Е. Недкова. Основни тематични области и източници на лексикалните иновации в съвременния български език. // Научни трудове на Русенския университет, 2011, т. 50, серия 6.3. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.3/6.3-6.pdf

14. К. Димчев. За някои нерешени проблеми в теорията и практиката на обучението по български език. Електронно списание LiterNet, 20.09.2011, № 9 (142) http://liternet.bg/publish/kdimchev/neresheni-problemi.htm

15. П. Костадинова. Съществителното време в историята на българския книжовен език (много/малко време, някое/няколко време). // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, стр. 46-59.

16. Ю. Стоянова, Л. Трайкова. Пол и род в български и немски: две лица на феминистки протест. // Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на прохесор доктор на филологическите науки Василка Радева. София, 2011, стр. 154-183.

10. Георгиева, Цветелина. Асиметрия в значенията при някои съществителни имена в българския език (с оглед представянето им в лексикографските трудове). –В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. ИК „Емас”. София. 2010. с. 68-76. http://neolex-bg.org/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/15%20A%20Tsvetelina.pdf

11. Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София, 2010.

6. В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: оказионализмите в медийния текст. В. Търново: Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий, 2009, стр. 114. ISBN 978-954-524-689-0; COBISS.BG-ID 1230263268

7. П. Осенова. Именните фрази в българския език. София : Ето, 2009 ([София] : [Булгед]), стр. 17-17. ISBN 978-954-9859-43-0; COBISS.BG-ID 1234033380

8. Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново, 2009.

9. Ст. Димитрова. Лингвистична прагматика. София: Велес, 2009.

3. В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество. В. Търново: Унив. издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2007, стр. 202. ISBN 978-954-524-597-8; COBISS.BG-ID 1227004388

4. С. Банова. Граматическата категория род: параметри и реализации. София : Веда Словена-ЖГ, 2007 ([София] : Скала), стр. 115. ISBN 978-954-8846-03-5; COBISS.BG-ID 1228122084

5. Х. Валтер. Мисли за „възраждането” на един излязъл от употреба термин в съвременната българска правна лексика и някои лексикографски проблеми. // Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2007, стр. 85-91.

2. М. Илиева. Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език. Варна, 2005.

1. Й. Захариева. Концептът книга в езиковия свят на българина. // Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 237-242.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/