ЕЗИКОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕДМЕТНОСТТА. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език


Буров, Стоян (2004) ЕЗИКОВА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕДМЕТНОСТТА. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис] [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.] Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр. COBISS.BG-ID 1264114404


 
  Дисертация
 
 Издадено
  18483
 Стоян Буров

4. Е. Пернишка. Лексикална семантика. Структурно-семантични особености на българската лексика. // Българска лексикология. София, 2013.

3. Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София, 2010.

2. Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново, 2009.

1. Й. Захариева. Българското форемно пространство през Възраждането и развитието му с оглед на книжовния език. // Българите, книжовността, езикът ХІХ – ХХ век. София: ЕМАС, 2008, стр. 277-304.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/